DutchEnglishFrenchGerman

Een nieuw dieptepunt van de rechtsstaat

Persconferentie Viruswaarheid dinsdag 16 maart 2021 te 16.00 uur 

Inleiding

Welkom allemaal!

Ik ga vooral aandacht besteden aan de gebeurtenissen van zondag. Het lijkt wel of we vergeten zijn wat de omvang en reikwijdte van het demonstratierecht is. Daarom geef ik een overzicht van de internationale regels hierover.  Daarna zal ik ingaan op de verkiezingen van morgen.

Demonstratierecht

Zondag waren we in Den Haag getuigen van een nieuw dieptepunt in een zwaar gehavende rechtsstaat. Het was een herhaling van het verloop op  21 juni vorig jaar. Ook toen zagen de gezagsdragers kennelijk hun vrees bewaarheid worden. Namelijk een bevolking die schoon genoeg heeft van de spelletjes en corruptie van onbetrouwbare politici en ambtsdragers. Van volksvertegenwoordigers die niet de belangen van de bevolking behartigen maar een eigen agenda uitvoeren.

Een bevolking die haar mening geeft past kennelijk niet in deze agenda. Het antwoord is geweld en intimidatie. En dat werkte tot voor kort heel goed.

Wij zagen dat mensen angst hadden om hun mening te uiten. Angst voor excessief politiegeweld. Angst voor intimidatie. Angst voor willekeurige arrestaties.

Hierdoor bleef het aantal demonstranten na juni afgelopen jaar beperkt. De burgemeesters waren tevreden zolang de demonstraties kleine bijeenkomsten bleven.  Demonstraties met maximaal een paar duizend mensen die eenvoudig te framen zijn als wappies en virusontkenners.

Maar er is een verandering gaande.

Na een jaar van draconisch wanbeleid dat het maatschappelijke, sociale en economische leven systematisch vernietigt, accepteert de bevolking het niet langer. Zij willen terug naar een samenleving met een menselijke maat. Een samenleving waarin mensen elkaar de hand mogen schudden, waarin samenzijn met andere mensen niet bestraft wordt, waarin ondernemers hun eigen geld mogen verdienen, waarin kinderen gewoon naar school kunnen zonder absurde regels.

Zij willen een samenleving waarin ouderen niet eenzaam hoeven te sterven,  een samenleving waarin een verjaardag gevierd mag worden, waarin kinderen en jongeren een toekomstperspectief hebben. Waarin jongeren niet geplaagd worden door depressiviteit en zelfmoordgedachte

De mensen hebben genoeg van deze onmenselijke samenleving waarin de beleidsmakers ons duwen. En dit zien deze bestuurders kennelijk. De toverformule van geweld, intimidatie en framing door de media werkt niet meer.

Want de bevolking komt.

Zij laten zich niet meer afschrikken door het politiegeweld en intimidatie. Door losgeslagen knokploegen.

En de bevolking zal blijven komen.

Zij komen niet wapens en geweld, maar met symbolen van naastenliefde, met hartjesballonnen, met gele parapluutjes. Hun sterkste wapen is vreedzaam protest. Iedere week opnieuw. Niets is bedreigender voor machthebbers dan een vreedzame boodschap.

Wat we zondag zagen is een wanhopige poging om deze geest in de fles te krijgen.

Op de grond liggende ongewapende en vreedzame demonstranten die door agressieve honden en politiemensen geschopt en geknuppeld worden. Politie die zonder aanleiding een vuurwapen trekt en waarschuwingsschoten lost. Beelden waarin te zien is dat de politie een bus losgeslagen en doorgesnoven hooligans loslaat op vreedzame burgers, Ouderen, jongeren, kinderen, vrouwen, mannen. Iedereen was vertegenwoordigd.

De hele wereld zag hoe de knokploeg van Jan van Zaanen een vrouw met een geel parapluutje onder een politiebus duwde.

Hoe duizenden mensen door politie te paard met knuppels als in een middeleeuws slagveld van het veld gejaagd werden. Onschuldige demonstranten die met grof geweld aangehouden zijn. Die zwaar lichamelijk letsel opliepen waaronder een klaplong, een gebroken pols, door honden veroorzaakte scheurwonden.

De schokkende beelden van totaal buitenproportioneel politiegeweld gingen de hele wereld rond.

In de Verenigde Staten werden de beelden van dit geweld voorzien van een veelzeggende kop: “Dit is het gezicht van fascisme”.

De verdediging van de burgemeester Van Zaanen is dat er volgens hem geen fouten zijn gemaakt. De politie-inzet was erop gericht dat demonstranten hun grondrecht veilig konden uitoefenen. Ook het gebruikte geweld was prima in orde. Immers, ze waren gewaarschuwd. De demonstratie zou niet aangemeld zijn.

Hier gaan een aantal zaken grondig mis.

Dit verweer is niet alleen niet steekhoudend. Dit is in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Het recht op betoging is een fundamenteel grondrecht in een democratische rechtsstaat.

Burgers hebben het recht hun ongenoegen te uiten. Of gezagsdragers dit nu bevalt of niet. Een land waarin dit steeds moeilijker wordt, glijdt af naar een totalitaire staat. En we moeten ervoor waken dat burgers dit grondrecht kunnen blijven uitoefenen.

Burgemeester Van Zaanen is niet de enige gezagsdrager die te buiten gaat aan mensenrechtenschendingen. We zien het ook regelmatig gebeuren door burgemeester Halsema op het Museumplein in Amsterdam waar iedere week duizenden mensen bij elkaar komen. Of de burgemeester van Eindhoven waar de politie onder zijn gezag  ook haar boekje ver te buiten ging.

Om te voorkomen dat dit geweld het leven gaat kosten van vreedzame demonstranten is het noodzakelijk maatregelen te nemen.

Ten eerste zullen de internationaal erkende regels over vreedzame demonstraties gerespecteerd moeten worden. Daarnaast dient het gezag de politie op een verantwoorde wijze te instrueren.

Ik zal eerst ingaan op de regels die deze burgemeesters overtreden. Deze zijn vastgelegd in de richtlijnen van de Venice Commission van de Raad van Europa uit 2019. Dit is dezelfde commissie die na een motie van Kamerlid Omzigt het functioneren van de democratie in Nederland gaat onderzoeken. De richtlijnen zijn een codificatie van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Ook voor de media is het van groot belang kennis te dragen van deze regels. Als een burgemeester volgende keer met valse rechtvaardigingen voor geweld tegen vreedzame demonstranten komt, dan kunt u deze beter beoordelen.

Het uitgangspunt van de regels is dat het recht om vreedzaam te demonstreren een fundamenteel recht in een democratische samenleving is dat zo min mogelijk gereguleerd mag worden.

De overheid heeft de verplichting om tolerantie en terughoudendheid te betrachten tegenover vreedzame betogingen zelfs als administratieve verplichtingen niet vervuld zijn. Ook spontane en niet aangemelde demonstraties dienen toegelaten te worden.

Er bestaat een positieve verplichting om demonstratierecht te faciliteren en te beschermen. Dit betekent ook het toelaten van demonstraties binnen het blikveld en gehoor van de beleidsmakers waartegen geprotesteerd wordt.

Alle redelijke en passende maatregelen moeten genomen worden om spontane en niet aangekondigde demonstraties op dezelfde wijze te faciliteren als geplande demonstraties.

Het plannen, voorbereiden en aankondigen van demonstraties maakt onderdeel uit van dit recht. Wij kennen talrijke voorbeelden van mensen die van hun bed gelicht werden, politie op bezoek kregen of op andere wijze geïntimideerd werden als zij bezig waren met het voorbereiden van demonstraties. Zelfs een post op facebook van een aankondiging was genoeg om aangesproken te worden door de politie. Dit zijn flagrante inbreuken die niet thuishoren in een vrije democratische rechtsstaat.

Een meldingsprocedure mag niet de facto een autorisatieprocedure worden. Ook hier gaat het regelmatig mis. De meldingsplicht is het afgelopen jaar een instrument geworden van gechicaneer en sabotage.

Het beperken van de omvang van demonstraties tot ridicule aantallen staat gelijk aan een verbod. Juist de omvang van een demonstratie maakt een essentieel onderdeel uit van dit recht. Als er honderdduizend mensen op het Malieveld staan is de boodschap duidelijker dan dat er de toegelaten 50 staan.

Het kiezen van een datum en een tijd van een demonstratie hoort eveneens tot dit recht. Als geprotesteerd wordt tegen de avondklok, dan dient deze na 9 uur ’s avonds plaats te kunnen vinden. Een demonstratie mag niet verboden worden als deze na de “Sperrzeit” gepland is. Als er geprotesteerd wordt tegen de onmenselijke anderhalve meter regel, dan mag deze eis niet aan een demonstratie tegen deze regel als voorwaarde gesteld worden.

 Goed voorbereide en tijdig aangemelde demonstraties werden op het laatste moment verboden, verplaatst of aan nieuwe voorwaarden gebonden. Een demonstratie waar naar verwachting 10 duizend mensen komen te beperken tot 200 is bijvoorbeeld een schaamteloze provocatie.

De burgemeesters snijden hiermee in hun eigen vingers.

Demonstraties worden eenvoudigweg niet meer aangemeld. Organisatoren hebben gemerkt dat het houden van een niet aangemelde demonstratie voordelen heeft boven een aanmelding. Er is dan niet bij voorbaat sprake van een demonstratieverbod.

Wij willen dat de aanmeldingsplicht weer gebruikt wordt waar die voor bedoeld is, namelijk zodat de politie zich kan voorbereiden om de demonstratie in goede banen te leiden.

Een volgende regel die de burgemeesters overtreden is de inzet van geweld.  In beginsel mag nooit geweld gebruikt worden tegen vreedzame demonstranten. Indien geweld noodzakelijk is, dient dit proportioneel te zijn met een minimalisering van mogelijke schade. Het gebruik van vuurwapens is een volledige no go.

De verdediging van de burgemeester dat de demonstranten gewaarschuwd waren en daarom zelf schuld waren dat zij in elkaar geramd werden, snijdt daarmee vanzelfsprekend geen hout.

Het kan niet en het mag niet.

Op het Museumplein wordt in opdracht van Halsema standaard aangekondigd dat er geweld gebruikt gaat worden indien de demonstranten niet vertrekken. Vervolgens wordt zwaar geweld ingezet.

Als er een noodzaak bestaat tot het gebruik van geweld, dan dient dit beperkt te blijven tot betogers die zelf geweld gebruiken. Er moet bij de toepassing duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen vreedzame en niet-vreedzame deelnemers.  De eerste taak van de politie is de-escaleren en het beschermen van vreedzame demonstranten.

Dit is niet wat we het afgelopen jaar hebben gezien.

De politie zette grootschalig en willekeurig geweldsmiddelen in. We zagen bijvoorbeeld dat ouderen zwaar mishandeld werden. Zelfs mensen die op de grond gaan zitten krijgen te maken met geweld.

Het afgelopen jaar hebben burgemeester geweldsgebruik verheven tot een standaardtool tegen vreedzame demonstraties. Paarden, honden, waterkanonnen, knuppels en nu zelfs vuurwapens. Niets lijkt meer te gek te zijn.

Als er geweld gebruikt wordt, moet er een standaard onderzoek plaatsvinden.

Zijn er gewonden of doden gevallen door politiegeweld, dan dient onmiddellijk een onafhankelijk en effectief onderzoek te volgen. Komt hieruit naar voren dat rechtshandhavers geweld gebruikten waar dit te vermijden was, dan dienen zij strafrechtelijke vervolgd te worden.

Ook dit onderdeel is door de burgemeesters genegeerd.

Ondanks talrijke strafrechtelijke aangiftes en geweldsincidenten is ons in geen geval bekend dat een onderzoek gestart werd.

Ook de inzet van undercover politiemensen is aan strenge regels gebonden en moet bij wet geregeld zijn. Het enige doel van dit soort inzetten mag zijn, en zelfs dan bij hoge uitzondering, om informatie te verzamelen over specifieke strafbare feiten. Het verzamelen van informatie over deelnemers zonder een strafrechtelijke verdenking is eenvoudigweg niet toegelaten.

De inzet van agents provocateurs is nooit toegelaten. Sterker, agents provocateurs, ook als deze ingezet worden door de staat, moeten strafrechtelijke vervolgd worden net als de mensen die deze inzetten.

Door de burgemeesters zijn afgelopen jaar standaard zogenaamde Romeo’s ingezet.

Sterker, wij durven te stellen dat nagenoeg elk geweldsincident tijdens demonstraties geprovoceerd werden door agents provocateurs. Door de gezagsdragers werd dit, ondanks een opstapeling van bewijzen, steeds ontkend.

Nadat de hele wereld heeft kunnen zien dat burgemeester Van Zaanen zijn agressieve knokploeg midden op het Malieveld losliet op vreedzame demonstranten en kennelijk volgesnoven  een vrouw onder een politiebus duwde, kan dit niet meer ontkend worden.

De regels schrijven ook voor dat politiepersoneel zichtbaar een identificatiemiddel dragen in de vorm van een naam of nummer. Deze mogen niet verwijderd worden tijdens ongeregeldheden. Het moet mogelijk zijn om achteraf politiemensen die zich misdragen te identificeren.

Een volgende regel die bij vrijwel elke demonstratie geschonden werd is dat demonstranten niet omsingeld of willekeurig aangehouden mogen worden. Dit leidt tot willekeurige vrijheidsberoving in strijd met internationale mensenrechten. Burgemeesters hebben dit illegale middel tot een bijna standaardmethode verheven.

Gezagsdragers dienen de internationale en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot het recht op demonstratie te respecteren. Indien zij dat niet doen dan dienen daar strafrechtelijke of administratieve sancties op te volgen. Geen enkele burgemeester is afgelopen jaar voor de wandaden tegenover demonstranten aansprakelijk gehouden.

Deelnemers hebben het recht om in anonimiteit deel te nemen aan vreedzame demonstraties.

Dit betekent dat nieuwe technologieën niet ingezet mogen worden om deelnemers te volgen, identificeren en te registreren. Op deze regels wordt sinds het nieuwe normaal grove inbreuk gemaakt. Demonstranten en hun transportmiddelen worden gefotografeerd en geregistreerd. Wij hebben sterke aanwijzingen dat er een databank aangelegd wordt van mensen met van de overheid afwijkende meningen. Een STASI zoals de DDR dat had. Dit zijn zeer zorgwekkende ontwikkelingen.

Dan kom ik bij het volgende punt namelijk de instructie van politieagenten.

Zij zijn drager van het geweldsmonopolie. Daar hoort een zware verantwoording bij. Ook is een politieambtenaar het gezicht van de overheid. Dit betekent dat zijn gedrag het aanzien van de staat bepaalt. Dit dient ten alle tijden duidelijk aan hen gecommuniceerd te worden.

De politieorganisatie is afhankelijk van het gezag dat zij uitstraalt.

Een politieorganisatie die het publiek met ongebreideld machts- en geweldsmisbruik benadert, verliest aanzien en gezag.

Bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie  getuigden 50 politieagenten over hun ervaringen bij demonstraties. Deze verklaringen zijn ronduit schokkend.

Zij vertellen dat alleen al het overtreden van de coronaregels door demonstranten voldoende is om geweld in te zetten. De bedoeling is om schrik aan te jagen. De regels waartegen de demonstratie zich juist richt. Er wordt maximaal geëscaleerd.  Demonstraties van BLM of klimaatdoelen krijgen volgens deze agenten een heel andere behandeling.

Om het even helder te krijgen. Die regels zouden bedoeld zijn om de volksgezondheid te beschermen. Houden demonstranten geen anderhalve meter afstand, dan worden ze bij elkaar gedreven met honden en paarden. Vervolgens worden ze in het belang van de volksgezondheid in elkaar geknuppeld en gearresteerd en in volle busjes afgevoerd. Probeert u zich de waanzin van deze handelwijze voor te stellen.

Hoe is dit te verdedigen?

De politiemensen vertellen verder dat de tegenstanders van de coronamaatregelen geridiculiseerd worden. Deze demonstraties worden minachtend “wappie-demo’s” genoemd.

Politiemensen die hun vak kozen om de samenleving en de mensen te dienen, kunnen zich niet meer verenigen met de instructies die zij van bovenaf krijgen. Er is een enorme uitval van goede mensen. Ik wil graag een stuk voorlezen uit een verklaring van een hoofdagent die er niet meer tegen kon:

“Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken. Het zijn ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door. Momenteel ben ik, buiten de politieorganisatie om, onder behandeling voor psychische klachten als gevolg van mijn werk bij de ME. Er is bij mij PTSS geconstateerd.Ik kan mij echter niet ziekmelden, of afmelden voor dienst bij de ME. Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met ‘wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet demonstranten te slaan. Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen.”

Dit laat een onaanvaardbaar gedrag van leidinggevenden zien.

Het systematisch minachten en diffameren van mensen met afwijkende meningen is spelen met vuur. U kunt zelf de voorbeelden uit de geschiedenis bedenken.

Leidinggevenden behoren aan hun ondergeschikten steeds te benadrukken dat wij in een rechtsstaat leven en dat ook mensen met andere meningen het recht hebben op een gelijke wijze en met respect behandeld moeten worden.

Wij leven mee met de duizenden politiemensen die ooit met trots een uniform aantrokken en zich nu schamen voor het gedrag van hun collega’s en superieuren. Die zich ’s ochtend afvragen of zij nog wel naar hun werk willen.

Zij verdienen de steun van ons allen.

Ik wil dit onderwerp afsluiten met de conclusie dat de politieorganisatie ziek is.

Indien geen daadkrachtige stappen ondernomen worden tegen gezagsdragers die zich te buiten gaan aan ondemocratische handelswijzen, zijn ongelukken en dodelijke slachtoffers onvermijdelijk.

Wij wijzen naar de oproep van Amnesty International.

Er moet een uitgebreid onderzoek komen naar de verantwoordelijken. Hierbij dient gekeken te worden naar de bevelsketen en de herkomst van de ambtsinstructies.

Burgemeesters die ongebreideld geweld tegen vreedzame demonstranten inzetten, zoals Hans van Zaanen en Femke Halsema, moeten niet alleen onmiddellijk opstappen.

Zij dienen strafrechtelijk vervolgd worden voor hun structurele schendingen van fundamentele mensenrechten.

En dit dient niet beperkt te blijven tot deze burgemeesters. Ook de rol van de ministers dient hierbij bekeken te worden.

Dan kom ik bij het volgende punt..

De verkiezingen van morgen.

Niet vaak in de geschiedenis waren verkiezingen zo belangrijk als morgen. Deze gaan over de toekomst van ons land. Het desastreuze beleid dat onze toekomst vernietigd, moet gestopt worden. Het onzalige coronabeleid sloopt ons land en onze toekomst.

Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de verkiezingen niet eerlijk zullen verlopen, roepen wij iedereen op toch te gaan stemmen.

Maak gebruik van uw recht.

Laat u bij de keuze van uw stem leiden door de daden van politici niet door hun woorden. Verkiezingsprogramma’s staan vol met mooie woorden. Kijk naar de partijen die tegen uw grondrechten stemden. Die tegen uw vrijheden stemden.

Deze partijen verdienen uw stem niet. U krijgt wat u stemt.

Deze coalitie heeft Nederland in tien jaar tijd volledig gesloopt. Ons land is stuk. Geen enkele dienst, institutie of orgaan functioneert nog. Kijk naar de toeslagenaffaire.

Dat is geen incident maar een symptoom van een structureel probleem.

Kijk naar het onderwijs. Kijk naar de zorgsector. De rechtspraak. Het onderwijs. De universiteiten. De wetenschap. De banken. De media. Niets functioneert.

We hebben te maken met een systeemcrisis. Wij noemen het systeemrot. Nederland zal vanaf de bodem opnieuw opgebouwd worden tot een samenleving die om de mensen draait. Met leiders die de belangen van de bevolking behartigen en niet van die van een groep superrijken en multinationals.

De toekomst van Nederland vraagt nieuwe generatie volksvertegenwoordigers.

Zij heeft een zware taak voor zich. Die moet bouwen aan een transparante en controleerbare overheid.  Een onafhankelijke media en rechtspraak. Een overheid met een menselijke maat en menselijke waarde respecteert. Een overheid waarin benoemingen niet geselecteerd worden door een door en door corrupt old boys netwerk maar op kwaliteit en integriteit.

Een overheid die grondrechten en mensenrechten respecteert.

Een overheid die haar burgers in staat stelt voor zichzelf te zorgen. Die haar burgers in vrijheid laat ondernemen en werken.

Deze volksvertegenwoordigers zijn op dit moment zeldzaam.

In de verkiezingsprogramma’s van D66, VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SP vond u nergens dat zij bij een eerstvolgende griepgolf al uw vrijheden en rechten zouden wegnemen. U zouden verbieden om zelf uw geld te verdienen. Uw kinderen te verbieden naar school te gaan. Om ergens een kop koffie te drinken. Op vakantie te gaan. Plezier te hebben.

Deze partijen namen alles weg. Inclusief de toekomst van u en uw kinderen.

Zij hebben laten zien dat zij niets aantrekken van het mandaat dat u hen verleent. Na de verkiezingen gaan zij verder met het uitrollen van een agenda waarvan uw belangen geen deel uitmaken.

Kijk naar de partijen die wel voor uw rechten opkwamen. Dit zijn er maar enkele zoals Forum voor Democratie of Denk en soms de Partij voor de Dieren. Ook Henk Krol lijkt wakker te worden en de juiste vragen te stellen.

Ook al bent u niet met alle standpunten van deze partijen eens. Het coronabeleid is op dit moment allesbepalend.

Of kijk naar nieuwe partijen die Nederland in een nieuwe richting willen sturen zoals Lijst 30.

Dank voor uw aandacht. Ik geef nu het woord aan Hans van der Weijst.

Download:

Mass protest rules

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief