DutchEnglishFrenchGerman

Aan het bestuur van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

PER TELEFAX 088-3610284

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Het bestuur

De heer mr. J.H. Willems

Mr. A.J.R.M. Vermolen

Mr. T. van der Poll

Postbus 90006

4800 PA Breda

 

Datum: 11 juni 2021

Inzake:: wijziging huisregels

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

 

Geacht bestuur,

In de nieuwsbrief van 9 juni 2021 is te lezen dat de rechtbank de coronamaatregel over het al dan niet dragen van een mondkapje  na een incident aanscherpt. Indien bezoekers om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen dienen zij een faceshield op het gezicht te plaatsen. Andere gezichtsbedekking is niet toegestaan.

Incident

Dit incident betreft mogelijk een voorval op 19 mei 2021. De politie verwijderde mij op grove wijze uit de rechtbank nadat ik weigerde een plastic plaat voor mijn gezicht te plaatsen. U schijnt dit een “faceshield” te noemen. Ik beschik namelijk over een medische verklaring. Op psychische gronden mag ik geen mondkapje dragen.

De politie bevestigde dat er een specifieke opdracht lag om mij zonder mondkapje niet toe te laten. Zij weigerden mede te delen wie hiertoe besloten heeft. Een geluidsopname van dit voorval is voorhanden.

Bivakmuts

Vervolgens ben ik tot de rechtbank toegelaten met een bivakmuts. Kennelijk zien uw aangepaste instructies hierop. Dat is merkwaardig aangezien een bivakmuts aan de wettelijke omschrijving voldoet. Artikel 1.1 van de Regeling tijdelijke maatregelen bepaalt namelijk dat een mondkapje een voorwerp is dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken. 

Een bivakmuts is ontworpen om mond en neusgaten te bedekken. Dat is een minimum vereiste. Er mag dus ook meer bedekt worden. In de toelichting benadrukt de minister verder dat het mondkapje niet van medische kwaliteit hoeft te zijn. Sterker, de minister denkt graag mee en legt uit hoe mensen zelf een mondkapje kunnen knutselen. Er bestaan geen mondkapjes met een CE-keurmerk waaruit volgt dat zij de verspreiding van virussen tegengaan.

Dit betekent dat, indien u mij de toegang ontzegt terwijl ik een bivakmuts draag, u de wet  overtreedt. Net zoals u de wet overtreedt indien u mij zonder mondkapje de toegang ontzegt.

Onpartijdig

De rechtspraak dient zich als derde pijler van de rechtsstaat onafhankelijk en onpartijdig op te stellen. Deze positie dient ook uitgedragen te worden in het handelen van de rechtbanken en haar bestuur. Een repressief mondkapjesbeleid is daarmee onverenigbaar. Van personen die geen mondkapje dragen behoort de rechtbank te veronderstellen dat zij vrijgesteld zijn. Zelfs het vragen om een medische verklaring is namelijk strijdig met de wet. Ongetwijfeld kunt u een beroep doen op de juristen binnen uw rechtbank om tot een juiste omgang met de wet te komen.

Rechtsstaat

De coronaregels en de mondkapjesverplichting zijn  onverenigbaar met de Grondwet en het EVRM. Het vraagt slechts basiskennis van het recht om dit te herkennen. Als hoeder van de rechtsstaat had de rechtspraak duidelijk stelling moeten nemen tegen deze massieve aanslag op de rechtsstaat. De rechterlijke macht liet niets van zich horen. Integendeel. In ruim twintig vonnissen van het afgelopen jaar beperkte de rechtspraak haar rol tot het legitimeren en faciliteren van een beleid dat achteraf als misdrijf tegen de menselijkheid beschouwd zal worden. Hierover bestaat onder veel mensenrechtenjuristen een internationale consensus.

Psychologisch experiment

Het mondkapje belichaamt de coronapolitiek. Deze verplichting maakt  inbreuk op fundamentele mensenrechten en dient geen enkel redelijk doel. Sterker, zowel de zelfbenoemde experts van het RIVM als de beleidsmakers verkondigden maandenlang dat het dragen ervan nutteloos is. Daarnaast zijn er wel negatieve gevolgen voor de gezondheid. In het kort geding bij de voorzieningenrechter te Amsterdam kwam bovendien vast te staan dat de mondkapjesverplichting een psychologisch experiment is. Dit maakt het onbegrijpelijk dat de rechtbanken meegingen in deze maatregel.

Wet

Voor zover de rechtspraak vindt dat zij de wet gewoon moet uitvoeren, zoals zij dat – op enkele dappere rechters na – eerder deed tijdens de Tweede Wereldoorlog, zal dat op een neutrale wijze dienen plaats te vinden. Daarvan is geen sprake. Het beleid van de rechtbank gaat namelijk verder dan de wettelijke voorschriften.

Nergens is voorgeschreven dat uitgezonderde personen dan maar een plastic plaat voor hun gezicht dienen te dragen. Hiermee schendt u de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak. Uw organisatie maakt namelijk een statement dat u deze politiek steunt en uitdraagt.

Arboregels

Overigens viel mij in gesprekken met medewerkers van de rechtbank op dat  de de Arbo-regels overtreden worden. De wetgever gaat er vanuit dat het een persoonlijk beschermingsmiddel betreft. Dit is af te leiden uit de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever moet zorgvuldige interne procedures hanteren zoals is opgenomen in artikel 5 van de Arbowet. Deze bepaling schrijft voor dat de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie maakt van de werksituatie. Ook dient de Co2-belasting voor de werknemer onderzocht te worden. Voorts dient de werkgever instructies te geven over de maximale duur dat een mondkapje gedragen mag worden. De rechtspraak voerde echter een mondkapjesplicht zonder inachtneming van deze regelgeving. (https://viruswaarheid.nl/ het-mondkapje-en-de-rechtspositie-van-de-werknemer/) Ook dit ondermijnt het vertrouwen in de rechtspraak. Een werknemer die een zaak aanspant over deze Arbo-regels zal niet snel gelijk krijgen indien ook de rechtspraak de wet overtreedt.

Fort Oranje

Het is u verder ambtshalve bekend dat ik uit zorgen over de ontmanteling van de rechtsstaat gerechtelijke procedures voer. Niet alleen tegen de coronapolitiek maar ook tegen de handelwijze rondom Fort Oranje. In die zaak legitimeert en faciliteert de rechtspraak eveneens onrechtmatig overheidshandelen. De heer Vermolen en uw voormalige president Marieke Koek waren destijds persoonlijk betrokken bij een bijeenkomst tussen de rechtbank en de deelnemers van de Taskforce Zeeland-West-Brabant op 7 juni 2017. Dit was twee dagen voor de aanzegging van de sluiting van Fort Oranje.

Rechtsvrije zone

Op basis van mijn ervaringen beschouw ik de rechtspraak als hoofdverantwoordelijke voor de deconfiture van de rechtsstaat. Als gevolg van de afwezigheid van een functionerende rechtspraak veranderde Nederland in een rechtsvrije zone waarin de overheid de wet als een vrijblijvend advies beschouwt. De rechtszoekende burger die de rechter als laatste strohalm beschouwde stond meedogenloos in de kou. Dat geldt niet alleen voor Fort Oranje maar ook voor de vele slachtoffers van het coronabeleid en bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire.

Toegankelijkheid

De rechtbank dient voor iedereen vrij toegankelijk te zijn. Dat betekent zonder het tonen van een identiteitsbewijs – het registreren van bezoekers is strijdig met de wet – en zonder dwang tot het dragen van vernederende attributen op het gezicht.

Overheidsterreur

Gaarne verzoek ik u de huisregels dusdanig aan te passen zodat ik en anderen zonder overheidsterreur rechtszaken kan bijwonen. Ik verzoek u mij uiterlijk 16 juni 2021 uw standpunt kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

J.S. Pols.

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief