DutchEnglishFrenchGerman

Brief ter afwijzing van gezantschap Siebesma

Amsterdam 7 augustus 2020 Excellentie,

Uit de media is ons geworden dat u een gezant heeft aangesteld om ons, het WOB-loos klootjes volk over uw gevoelen te informeren.
Aan de ene kant is dit initiatief van u te prijzen omdat u daarmee blijk geeft van het besef dat u aangaande uw streven covid-19 maatregelen op te leggen aan ons, geen jurisdictie heeft. Dat is winst voor u (kennelijk ontgaat de kenbare werkelijkheid u niet geheel en al) en voor ons (u weet het wel, hoe het zit, u vertikt het slechts u daar zich iets van aan te trekken). Allemaal en alleen samen kunnen wij dus concluderen dat het niet zozeer onkunde is dat u drijft maar bovenal ook onwil, en samen  kunnen wij niet alleen Corona de baas, maar ook uw functioneren drastisch verbeteren. Wij doen het onze, doet u het uwe.
Aan de andere kant is uw initiatief echter afkeurenswaardig, alleen al omdat u daarbij miskent dat een gezant slechts met toestemming van en aanvaarding als zodanig door de ontvanger, in casu wij, het WOB-loos klootjesvolk dus, enig ambassadeurschap kan en mag vervullen. Uw ambtgenoot van Buitenlandse Zaken zal u hieromtrent nader kunnen informeren.
Na bestudering van diens geloofsbrieven en kennisname van zijn sociale, financiële en zakelijke belangen zijn wij tot de slotsom gekomen dat wij het gezantschap noch de geloofsbrieven van de heer Sijbesma aanvaarden.
Wat nu, zult u denken. Eenvoudig zat, zeggen wij. In plaats van u te verschuilen achter slechts voor de door u goedgekeurde media (!!!) werkende telefoonnummers en voor ons afgesloten WOB-procedures, gaat u zich gewoon zelf verantwoorden jegens ons. Dus: heropen de door u onrechtmatig gesloten WOB en open een telefoonnummer dat voor iedereen in dit land werkt. Openbaar de onderzoeken waarop u uw anders zo makkelijk voor krankzinnig te verslijten beleid baseert.  Wees eerlijk en oprecht, en gedraag u als de excellentie die u heet te zijn.
De belastingcenten anders gemoeid met uw afgewezen gezant kunt u wat ons betreft dan gebruiken om het gat in uw hand iets op te vullen en ter delging van en deeltje van de aanzienlijke schade die u de afgelopen periode aan dit land en de mensen die daar (artikel 1 grondwet) verblijven heeft aangericht.
En houd u eens aan de wet en blijf binnen het kader van uw bevoegdheden. En zie, doet u dat, dan blijkt opeens dat u helemaal niemand of niets nodig heeft om u achter te verschuilen.
U de wijsheid wensend nodig om uw ambt naar eer en geweten te kunnen gaan vervullen,
met verschuldigde hoogachting,
Meld je aan voor de nieuwsbrief