DutchEnglishFrenchGerman

Geachte gemeenteraad van Amsterdam

Geachte leden van de Gemeenteraad Amsterdam,

Als geboren en getogen Amsterdammer en als voormalig gemeenteraadslid van uw Raad, wend ik mij wederom tot u naar aanleiding van het gedrag dat de burgemeester zich, al dan niet gesteund door de rest van de driehoek, jegens burgers permitteert.

Eerder deed ik dit noodgedwongen omdat uw burgemeester meende de burgers aan een sociaal experiment (het dragen van een mondkapje) meende te kunnen onderwerpen. De rechter gaf haar daarin gelijk, niet omdat dat geen schending van de grondwet en de grondrechten was, maar omdat het maar een kleine schending zou betreffen. Vreemde tijden vreemde rechtspraak, inderdaad.

Gezwegen heb ik tegen u over de onrechtmatige én wederrechtelijk sluiting en het gesloten houden van middenstands bedrijven sportscholen, sauna’s , theaters en dergelijke meer. Hiermee wordt niet alleen het eigendomsrecht van de eigenaren/uitbaters van die bedrijven geschonden maar ook een veelheid van andere wetten, rechten en verdragen die de vrijheid en rechten van mensen garanderen, zoals bijvoorbeeld de vrijheid om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. En die vrijheid van de burger omvat/dicteert uiteraard de plicht van de overheid om die burger daar niet van te weerhouden, laat staan dit (zoals thans geschiedt) met geweld te doen, althans met bedreiging daarmee. Toch is dit wat er in Nederland, en meer in het bijzonder in Amsterdam al meer dan een jaar af en aan aan de orde is.

Het zal u niet ontgaan dat de gemeente door dergelijke vrijheidsbeperkingen op te leggen onderscheidenlijk te handhaven, jegens de eigenaren/uitbaters schadeplichtig is uit hoofde van artikel 60, eerste lid, van de Wet Publieke Gezondheid.
Voor uw gemak hierbij de tekst daarvan:

Artikel 60
De gemeente draagt de kosten van de  maatregelen die krachtens hoofdstuk V van deze wet worden genomen. Ook draagt de gemeente de kosten van door haar toegekende tegemoetkomingen aan hen, die inkomsten derven door de maatregelen, bedoeld in de artikelen 31, 35, 38 en 47.

Als gemeenteraadslid heeft u uiteraard hart voor onze stad en daarmee voor de mensen die daar wonen, leven en werken. Er kan dan ook vanuit gegaan worden dat uw Raad terzake financiële middelen gereserveerd en beschikbaar gesteld heeft, hoewel ik daar op de site van de gemeente niet zo 1,2, 3 iets van terug kon vinden.
Maar ja, een wettelijke verplichting is precies wat die woorden al zeggen, een wettelijke verplichting dus.

Daar de schade alleen al in Amsterdam inmiddels wel al in de miljarden zal lopen, rest mij als oud-collega slechts u veel sterkte, wijsheid en een verder financieel prudent beleid tot te wensen. Want dat u veel van uw eigen hobby’s (die u overigens sowieso al beter op eigen kosten zou kunnen uitoefenen, burgers zijn immers geen pinautomaten, slechts bestaand om al uw dromen waar te maken, desnoods ten koste van hun eigen) even een paar jaar moet uitstellen, behoeft gezien uw financiële situatie als stad en haar dagelijks verder oplopende schadeaansprakelijkheid, verder geen betoog.

Mijn advies is: stop zo snel mogelijk met handhaving van de op grond van de Wet Publieke Gezondheid gegeven beperkingen van de (ondernemers/werk)vrijheid van de mensen in de stad. De rekening van dat niet doen is immers niet te dragen. Tenzij u die miljarden uit eigen private zak kunt betalen, want daar is juridisch namelijk zeker iets voor te zeggen. Want als u de juridische bevoegdheid niet heeft en toch doet dan rest slechts de private aansprakelijkheid.
Hoe uw situatie is, wordt duidelijk uiteengezet in het pleidooi van mr Pols voor het Hof Den Haag van 19 februari jl, neem er die 36 minuten voor, als ik u raden mag: https://www.youtube.com/watch?v=yPqQ6ehqCNQ  De zaak betrof de zogenoemde avondklok, in tijden waarin men minder omfloerst sprak dan nu, ook wel ‘spertijd’ of huisarrest genoemd. Jaja, Amsterdam heeft het.

Maar, hoe pregnant ook, bovenstaand is niet de reden dat ik mij bij adres tot u richt. Ik vertrouw immers op een juiste afwikkeling door u van de door u en uw burgemeester op zich geladen schade-aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht, mede omvattend inkomensschade (waarmee dus ook ZZP-ers en werknemers die hun baan verloren in beeld komen).

Reden dat ik me hier tot u wend is de rechteloze toestand die de burgemeester aanhoudend schept in deze stad en de verstoringen van de openbare orde door de politie, ME en marechaussee waartoe zij het bevel geeft. Dat daarbij inmiddels ook vragen gerezen zijn voor de nationaliteit van de ingezette troepen, Nederlandse agenten spreken immers gebruikelijk Nederlands, maakt de noodzaak van uw aandacht eerder dringender dan niet.

Vrijwel wekelijks drink ik op zondag koffie op het Museumplein. Voorafgaand daaraan zie ik, vanuit mijn woonkamer, de troepen van de burgemeester al optrekken richting dat plein. 20 ME busjes en meer, en dat is dan alleen nog wat er hier bij mij ‘over de brug’ komt. Een machtsvertoon dat men eerder in Belarus zou verwachten dan in Amsterdam, hoewel Amsterdam dienaangaande ook geen reputatie te verliezen heeft natuurlijk. En al helemaal niet meer nu de burgemeester hier de veel en terecht als onwettige vrijheidsberoving, gijzeling en ontvoering gekenschetste methode weer van stal gehaald heeft, de welbekende methode Koppejan. Weer voor uw gemak: https://onsamsterdam.nl/17-juli-1966-de-methode-koppejan#:~:text=De%20Amsterdamse%20hoofdinspecteur%20Anton%20Koppejan,methode-Koppejan%27%20was%20geboren.

In dit artikel uit Ons Amsterdam wordt deze duidelijk uiteengezet (maar verder juridisch advies is in te winnen, hier worden slechts hoofdlijnen gegeven en wordt gerept van aftredende burgemeesters -jaar later toen er een betoger omkwam- en diep door het stof gaande ministers aangaande deze ‘methode’), ik mag u daar wel naar verwijzen.

Wat mij is opgevallen tijdens de bezoeken aan het Museumplein, is niet alleen het machtsvertoon dat als gezegd in een meer full blown dictatuur niet zou misstaan (hoewel, gebeurt er zoiets in een buitenland, dan is Nederland altijd de eerste om daar de gidsland-staf over te breken en met het vingertje te zwaaien, nogal belachelijk zo langzamerhand), maar vooral de volstrekte vreedzaamheid van het samenkomen daar. Van de burgers dan.

Telkenmale en altijd (altijd ja, en dat is inderdaad iedere keer dus) verstoren de troepen van uw burgemeester de vrede en de openbare orde daar. Eerst door dreiging met geweld, en navolgend door het gebruik van geweld. Mensen die niet anders doen dan zitten of staan worden afgetuigd en opgejaagd. Waterkanonnen worden ingezet, paarden over het plein gegaloppeerd en honden op mensen aangezet. Heeft u trouwens het filmpje gezien waar de politiehond zich vorige week zondag tegen de eigen begeleider keerde? Immers, een politiehond wordt afgericht om de agressor aan te pakken en niet degene die aangevallen wordt. Die hond zag het goed, misschien zou u ook eens moeten kijken naar wat er mede onder uw verantwoordelijkheid wordt aangericht. Inmiddels is het zijdens uw gemeente en burgemeester uitgeoefende geweld zo eenzijdig en zo ingrijpend, dat het een wonder mag heten dat er nog geen doden te betreuren zijn.

En waarom? Is uw burgemeester wellicht zo machtsdronken dat zij zichzelf niet meer in de hand heeft en door externe krachten, u dus, geremd moet worden, al is het maar om erger te voorkomen?  Of wellicht zo gezeggelijk juist, dat met haar niet zelfstandig zaken te doen is? Of kan ze het werkelijk niet verdragen dat ook andere dan door haar goedgekeurde meningen een platform hebben in onze stad? Of is ze wellicht uit op 0 zetels voor de partij aan wie zij haar burgemeesterspost hier te danken heeft? Wie zal het zeggen, en waarom zou je het eigenlijk willen weten? Van belang is slechts wat zij aanricht en vreedzaam samenkomende mensen aandoet. Zo bruin als in Den Haag, “stad van Internationaal Recht” zoals men zich daar nota bene adverteert (en waar Amnesty International zich inmiddels over het geweld van de politie daar laat informeren), is het hier wellicht nog niet gebakken, maar dat verschil is hooguit gradueel, niet principieel.

Het uitroepen van de noodtoestand of het geven van noodbevelen ondervangt de morele en juridische bezwaren tegen het eenzijdig jegens burgers uitgeoefende geweld en de bedreiging daarmee niet. Immers juist vanwege het feit dat in Zuid Amerikaanse landen ten tijde van de junta-dictaturen regelmatig noodtoestanden werden uitgeroepen om burgerlijke vrijheden ‘wettig’ te kunnen fnuiken en met voeten te treden, nam (nota bene) Nederland het initiatief tot op doen opstellen en overeenkomen op internationaal niveau van de zogenaamde Siracusa Principles. Hier heeft u ze, lees ze zou ik zeggen en zie onder ogen aan welke kant u hier staat door het politieoptreden en de noodbevelen stilzwijgend aan u voorbj te laten gaan: https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
Let wel: deze Principles zijn er om te voorkomen dat overheden te pas en te onpas noodsituaties (althans beweerde noodsituaties) uitroepen om zo hun optreden een schijn van legitimiteit mee te geven. Even moreel verwerpelijk als juridisch onhoudbaar. Naar mijn waarneming doet een dergelijke situatie van flagrant détournement de pouvoir én gezagsmisbruik (een ambtsmisdrijf) zich inmiddels wekelijks voor in Amsterdam.

Maar uw zwijgen en niet-handelen wordt erger, en wel omdat u daarmee ook nog eens de Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment schendt, tekst hier https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cat.pdf

Maar aangezien met artikel 1 daarvan meteen met de deur in huis wordt gevallen, kopieer ik dat artikel hier:

Article 1 1. For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Hier is inderdaad geen woord Frans bij, en lees je dit in samenhang (en ze gelden beiden, dus waarom niet?) met de Siracusa Principles aangaande het zonder recht en reden van noodrecht gebruik maken, dan is duidelijk in welke even precaire als strafrechtelijk relevante situatie het stadsbestuur, meer in het bijzonder u en de burgemeester maar ook OM en politie staan terzake te kijk, zich bevindt.

Als mededogen en eenvoudig bestuurlijk fatsoen u al niet tot ingrijpen leiden, laat het dan uw welbegrepen eigenbelang maar zijn dat u tot actie dwingt. Want wat er nu in Amsterdam plaatsvindt is niet acceptabel, vanuit geen enkel oogpunt gezien. Gaat u zo door dan kunt u beter de woorden Heldhaftig Vastberaden Barmhartig uit het stadswapen (waarvan het verdiend zijn op zijn minst toch al kwestieus was) vervangen door Krijgshaftig Mesjoggenend Halfhartig. En bij dat krijgshaftig voegt u bij de uitleg maar toe, dat dit slechts betreft het optreden tegen vreedzame en ongewapende burgers die een andere mening verklanken dan de door uw stadsbestuur toegelaten/gedeelde. Dat nietsvermoedende buitenstaanders niet een verkeerd idee krijgen van de wind die er inmiddels in deze stad waait en de laarzen waaraan onze vrijheid en burgerrechten gelapt worden.

U draagt politieke verantwoordelijkheid, ik niet. Maar als burger heb ik wel de plicht op te staan en te spreken als ik zie dat mensen onrecht wordt aangedaan, én fysiek door hen te mishandelen én mentaal en sociaal, door hen de mogelijkheid te ontzeggen hun brood te verdienen en in hun eigen bestaan te voorzien op een wijze die hen goeddunkt.

Een rechtsvrije ruimte, dat is Amsterdam onder uw bestuur, uw stilzwijgen geworden. En u kunt niet zeggen dat u dat niet wist of opgemerkt hebt. Ik heb het u immers gezegd en geschreven.

Doe wat,want het licht is inmiddels bijna gedoofd.

Met vriendelijke groet,

Caroline Vonhoff

adres en overige gegevens bekend.

Meld je aan voor de nieuwsbrief