DutchEnglishFrenchGerman

Kort geding RIVM: “Coronatest niet op betrouwbaarheid onderzocht”

De staat weigert elke onderbouwing maatregelen

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 14 september 2020 – Viruswaarheid eiste in een kort geding van het RIVM bewijsstukken ter onderbouwing van de besluitvorming rondom de maatregelen. De staat weigert de gevraagde stukken te overleggen. De kortgedingrechter mr. J. Mendink wees vervolgens afgelopen woensdag de eisen af. Het kort geding leverde desondanks schokkende informatie op: een onderbouwing van de 1,5 metermaatregel ontbreekt en de betrouwbaarheid van de PCR-test is nooit onderzocht.

Om te voorkomen dat de zaak wederom bij de rechtbank Den Haag zou dienen, is ook het in Bilthoven gevestigde RIVM, als onderdeel van de Nederlandse Staat, gedagvaard. Hierdoor kon de rechter in Utrecht de zaak behandelen. Viruswaarheid hoopte dat de zaak door een rechter behandeld zou worden die grondrechten als een beschermingswaardig goed beschouwt.  Ook deze rechter slaagde er kennelijk niet in de druk vanuit de staat te weerstaan.

Geen concreet belang

Mendink oordeelde dat Viruswaarheid geen concreet belang heeft bij de gevraagde stukken. Dit is een curieuze overweging. De maatregelen vormen een sinds de Tweede Wereldoorlog ongekende inbreuk op de grondrechten van alle in Nederland verblijvende personen. De jurisprudentie van het Europese Hof ter bescherming van de Rechten van de Mens in Straatsburg bepaalt dat dergelijke maatregelen “noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving”. Indien de noodzaak van een maatregel niet aangetoond kan worden, is deze onrechtmatig. Aantonen kan alleen door een onderbouwing te geven. Een proportionaliteits- en subsidiariteitsanalyse maken daarvan deel uit.

Wetenschappelijke discussie

De voorzieningenrechter overweegt dat Viruswaarheid de informatie vraagt om daarmee “wellicht beter in staat te zijn een wetenschappelijke discussie te voeren over de aanpak van het coronavirus”. Ook hier vliegt de rechter volledig uit de bocht. Het uitgangspunt van de dagvaarding is dat de staat tot nu toe nagelaten heeft het beleid te onderbouwen. Viruswaarheid eist stukken om hierover inzicht te verkrijgen, niet om een wetenschappelijke discussie te voeren. Welke afwegingen zijn er gemaakt?  Van welke te verwachten schade op economisch, menselijk en maatschappelijk gebied is uitgegaan? Bij een bonafide overheid zou de openbaarheid van dit soort stukken een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Een inperking van grondrechten vraagt immers om een gedegen onderbouwing.

Modellen en onderliggende data

Om de vraag te beantwoorden van welke scenario’s de staat uitging bij de draconische maatregelen, is het noodzakelijk te weten van welke data, modellen en aannames is uitgegaan. Wat was de mortaliteit en besmettingsgraad die gebruikt zijn bij de modellen? Deze gegevens zijn noodzakelijk om te bepalen of er een proportionaliteits- en subsidiariteitsanalyse gemaakt werd.

Zo stelde Van Dissel enige tijd terug dat maar liefst 35.800 IC-  en 125.300 ziekenhuisopnamen voorkomen werden door de maatregelen. Een dergelijke stelling vraagt om een goede onderbouwing. De staat weigert deze te geven. De rechter gaat hierin mee en komt tot het bizarre  oordeel dat het “onduidelijk is welke data Viruswaarheid precies wil hebben”. De staat heeft kennelijk een meesterprestatie neergezet met haar beleid, maar we mogen niet weten hoe zij tot deze conclusie komt.

Volgens het RIVM zijn alle modellen en onderliggende data online te vinden. Het wetenschapsteam van Viruswaarheid vond een enorme hoeveelheid gegevens op de website maar de noodzakelijk data ontbreken.

Pienter Corona-onderzoek

Viruswaarheid beschouwt het rapport van het Pienter Corona-onderzoek als een cruciaal bewijsmiddel van op drijfzand gebouwd beleid.  Dit is een serologisch onderzoek naar de verspreiding van het virus onder de bevolking. De mortaliteitscijfers en andere kengetallen in de technische briefings aan de Tweede Kamer werden gebaseerd op dit onderzoek, maar  het RIVM weigert openbaarmaking. De staat ontkende tijdens de rechtszitting zelfs het bestaan van dit onderzoeksrapport; het zou gaan om een “doorlopend onderzoek”.

Geen onderbouwing 1,5 meterregel

Heel Nederland moet sinds half maart op straffe van draconische boetes 1,5 meter afstand houden van andere mensen. Dit sloopt de samenleving op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. De horeca- en evenementenbranche rolt in een ongekende faillissementsgolf. Deze maatregel veroorzaakt miljarden euro’s aan schade. Men zou verwachten dat de overheid de effectiviteit en gevolgen van een dergelijke maatregel deugdelijk onderzoekt.  Tijdens de rechtszitting kwam RIVM-medewerker drs. G.B. Haringhuizen met een schokkende mededeling: “Er is geen onderbouwing van de 1,5 meter. De maatregel werd genomen in een gesprek met een aantal deskundigen.”

Protocollen autopsies

Volgens onze overheid hadden wij in maart te maken met een volstrekt nieuw virus waarvan we niet veel wisten (50% kennis, 100% van de beslissingen). Om te onderzoeken wat een dergelijk virus precies doet, is het noodzakelijk om autopsies te verrichten op overleden patiënten.

Professor Klaus Püschel, directeur van het forensisch instituut van het Academische Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf deed onderzoek naar ruim 120 als coronadoden geregistreerde sterftegevallen. Bij geen van de overledenen bleek het virus de doodsoorzaak. De autopsiegegevens van Nederlandse coronadoden beschouwt Viruswaarheid daarom als cruciaal.

Ook hier kwam het RIVM met een ontnuchterend verweer: “Er zijn geen protocollen voor het verrichten van onderzoek op corona-sterfgevallen.” Het hele land schuift door de maatregelen naar de afgrond, maar de overheid vindt het kennelijk niet nodig om de 50% kennis die zij stelt te hebben, te vergroten.

Gespreksverslagen OMT

De regering baseert haar beleid de afgelopen zes maanden één op één op de adviezen van het OMT. Viruswaarheid eiste daarom inzage in de gespreksverslagen om helderheid te verkrijgen welke afwegingen aan de adviezen van het OMT ten grondslag liggen. Deze zijn met name van belang om te kunnen zien of het OMT überhaupt de schadelijke gevolgen van de maatregelen meeweegt in haar advies.

Viruswaarheid bood aan deze verslagen te anonimiseren. Ook hier acht de rechter de belangen van de bevolking ondergeschikt aan de belangen van de OMT-leden en wijst inzage volledig af. De vertrouwelijkheid van de adviseurs weegt zwaarder dan het belang om kennis te nemen over welke afwegingen ten grondslag liggen aan de besluiten die miljoenen mensen de bodem onder hun bestaan wegslaat.

Geen onderzoek betrouwbaarheid PCR-test

Op dit moment worden volgens opgave van het RIVM 25 duizend mensen per dag getest. De media publiceert dagelijks het aantal positieve testuitslagen die de angst onder de bevolking op peil houden. De beleidsmakers dreigen dagelijks met nieuwe maatregelen vanwege het stijgende aantal “besmettingen”. De resultaten van de PCR-test zijn daarmee een cruciale schakel in de beleidsvorming en rechtvaardigen het voortduren van de “noodtoestand” waarin Nederland kennelijk verkeert.

De betrouwbaarheid van de test mag dan ook niet ter discussie staan. Uit buitenlandse onderzoeken blijkt echter dat de gebruikte test een foutmarge heeft van enkele procenten voor positieve en meer dan 50% voor negatieve uitslagen. Daarom eist Viruswaarheid de validatie-onderzoeken. Het verweer is verbijsterend: “Het RIVM beschikt niet over de kwaliteitsrapporten van de PCR-test.” Het  RIVM verwijst uitsluitend naar een op 23 januari 2020 gepubliceerd  artikel van Corman et al. Dit onderzoek kan echter niet als een validatie-onderzoek doorgaan en het is bovendien niet gebaseerd op het SARS-COV-2-virus.

Dit betekent dat beleidsmakers het land naar de afgrond drijven op basis van een test waarvan niet bekend is wat daar eigenlijk mee gemeten wordt.

Conclusie

Het kort geding leverde veel bruikbare én schokkende informatie op:

  • De overheid weigert hardnekkig openheid te geven over de onderbouwing van het beleid;
  • Voor de schadelijkste maatregelen zoals de 1,5 meter, ontbreekt elke onderbouwing;
  • Het beleid is op drijfzand is gebouwd: het is volstrekt onduidelijk wat een positieve uitslag van de PCR-test betekent;
  • De consequenties hebben effect op zowel individueel en macroniveau; De rechtspraak acht de bescherming van de grondrechten van ondergeschikt belang en stelt politieke belangen voorop.

Viruswaarheid gaat vervolgstappen zetten om het testbeleid te stoppen.

Meer  lezen:

vonnis 9 september 2020 Viruswaarheid_RIVM (1)

Dagvaarding

20200820 Conclusie van antwoord met producties 1 tm 4 (2)

Pleitnota Pels Rijcken

Meld je aan voor de nieuwsbrief