DutchEnglishFrenchGerman

Kritiek D66 op noodwet: een spel voor de Bühne?

De dubbele petten van Sigrid Kaag bij uitvoering WHO-beleid

Door Mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 10 september 2020 – In het verslag over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” komt D66 met een  aantal kritische kanttekeningen maar de meest prangende vragen stelt de partij opvallend genoeg niet. Op haar website is D66 stellig: ‘Een coronawet is nodig”. De wet is een cruciale stap in de uitvoering van WHO-beleid. Zit deze organisatie met Sigrid Kaag niet gewoon in onze regering?

 D66 en de Noodwet

D66 prijst op haar website de aanpassingen van het wetsvoorstel. “Alleen de naam is hetzelfde gebleven. Gelukkig maar want er was veel mis.” Dit enthousiasme van de partij is nauwelijks te rijmen met de inhoud van het wetsvoorstel. De minister krijgt nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om grondrechten van burgers in te perken.

De opmerkingen over te hoge boetes, looptijd van de wet en bezoek aan verpleeghuizen lijken daarmee vooral voor de Bühne bedoeld. Vragen over de noodzaak of de proportionaliteit van  deze draconische wet stelt de partij niet. D66 neemt de noodzaak voor een dergelijke wet als vanzelfsprekend aan. Voor de partij staat vast dat deze wet er komt.

Dubbelrol Kaag in WHO-beleid

Hiermee volgt het kabinet het door de WHO opgesteld stappenplan “Versterking en aanpassen van publieke gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 overgangsfasen.” De WHO begeleidt de lidstaten in het implementeren van grootschalige vrijheidsbeperkende maatregelen. Onderdeel van dit beleid is een intensieve censuur van informatie die niet WHO-conform is.

Sigrid Kaag bekleedt hiermee een opvallende dubbelrol. Enerzijds draagt zij medeverantwoording voor de implementatie van dit beleid in Nederland. Anderzijds is zij directielid van de onder de WHO vallende Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) dat toezicht houdt op de wereldwijde doorvoering van dit stappenplan.

Kaag, Fauci en Bill & Melinda Gates Foundation

Naast Kaag hebben ook dr. Anthony S. Fauci en dr Chris Elias zitting in de directie. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de Bill & Melinda Gates Foundation in de organisatie.

Het protocol van de WHO schrijft voor dat de bevolking in een uitzonderingstoestand gehouden moet worden tot er een vaccin beschikbaar is. De ingecalculeerde schade op economisch, menselijk en sociaal gebied is onvoorstelbaar groot. De vraag is of een minister de belangen van de Nederlandse bevolking nog voldoende kan meewegen in deze dubbelrol.

World Economic Forum

Kaag is sinds 2018 ook verbonden aan het World Economic Forum in de High Level Group on Humanitarian Investing en de Wereldbank. Daarmee is Kaag gelieerd aan drie stakeholders van de vaccinatie-alliantie GAVI. Ook zijn deze organisaties volgens mededelingen op de websites direct betrokken bij het uitrollen van een “globale reset”. Op 23 januari bezocht Kaag met Rutte en Bruno Bruins de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos.

Belangenverstrengeling

Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen mogen ministers geen nevenfuncties bekleden tenzij de minister-president bij hoge uitzondering hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Op de websites van D66 of het ministerie zijn deze nevenfuncties niet terug te vinden. Ook op LinkedIn meldt Kaag hierover niets. Voor zover de minister stelt deze functie vanuit haar positie te vervullen, verandert dit niets aan de schijn van belangenverstrengeling.

Kaag zit met haar dubbelrollen diep verwikkeld in de vaccinatielobby. Tegelijkertijd beslist zij als minister over het toekennen van gelden aan de WHO en GAVI. In het begrotingsvoorstel voor 2020 zijn meerdere vrijwillige bijdragen voor deze organisaties gereserveerd. Daarnaast nam Kaag op 4 juni deel aan de donorconferentie waarin voor GAVI ruim 8,8 miljard US-dollar werd opgehaald. Namens Nederland doneerde zij 325 miljoen euro.

Complotdenkers

Alle ogen zijn gericht op minister Hugo de Jonge terwijl Kaag in de luwte kennelijk een hoofdrol speelt in het coronabeleid. De regering uit stevige taal tegen kritische geluiden en voert de censuurcampagne in rap tempo naar een hoger niveau.  De ondoorzichtigheid over de dubbelrollen van Kaag geven grond voor speculatie over de verwevenheid van nationale overheden en de farmaceutische industrie. De vraag is of de beleidsmakers hiermee niet zelf voorzien in een vruchtbare bodem voor complottheorieën.

De woordvoerder van de minister is gevraagd om een reactie op deze feiten. Tot op heden is deze niet ontvangen.

Meer lezen:

Global Preparedness Monitoring Board

Sigrid Kaag _ World Economic Forum

Handboek+bewindspersonen+20190503 (1)

Ingecalculeerde gevolgen coronabeleid: Sterfte, honger werkloosheid, wanhoop en maatschappelijk verval

Productie 30 WHO Strengthening and adjusting public healht meqsures in transition

covid-strategy-update-14april2020

Begroting Kaag

Sigrid Kaag _ World Economic Forum

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief