DutchEnglishFrenchGerman

Persbericht: Avondklok

Wat zich al langer liet aanzien, wordt morgen naar verwachting werkelijkheid, als het demissionaire kabinet in een persconferentie het voornemen tot het instellen van een avondklok bekend zal maken.

Aanvullende vrijheidsbeperkende maatregelen

Naar verluidt, gaat deze van 20.00 uur ’s avonds tot 04.00 uur ’s ochtends gelden. De invoering ervan wordt verwacht voor komende vrijdag. En zou zich vooralsnog uitstrekken tot 9 februari a.s., het nu voorziene einde van de lockdown maatregelen.

Mocht dit scenario bewaarheid worden, er wordt namelijk ook nog gedacht aan alternatieve opties, zoals een visite verbod en een verdere beperking van de reismogelijkheden (binnen een straal van 15 km), dan betekent dat de grootste vrijheidsberoving in vredestijd!

Viruswaarheid zal vechten voor vrijheid

Het mag duidelijk zijn: Viruswaarheid verwerpt deze draconische maatregel in elk opzicht en zal geen mogelijkheid onbenut laten om deze aan te vechten. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog laat zien tot welke absurde uitwassen een dergelijke beschikking kan leiden, tot en met de situatie waarin personen, die buiten de spertijd de straat op gingen en op bevel niet onmiddellijk bleven staan, konden worden beschoten.

Drogreden

Het kabinet vindt aanleiding voor het treffen van de maatregel in de ‘zeer zorgelijke besmettingscijfers’, waar nieuwe virusvarianten in de komende weken in sterke mate aan zullen bijdragen, aldus de veronderstelling. 

Een drogreden, zo vindt Viruswaarheid, en te hopen is dat de weerstand vanuit de Tweede Kamer en ook vanuit de burgemeesters tegen de maatregel zodanig massief zal zijn, dat deze van tafel gaat.

Motie-Wilders reeds aangenomen met ruime meerderheid

Waarbij het zo is dat de motie-Wilders over het niet overgaan tot een avondklok al eerder met ruime meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen. Interessant is dan ook te zien of onze volksvertegenwoordiging de rug recht gaat houden of überhaupt kan houden.

Geen goedkeuring parlement nodig

Dat heeft er mee te maken dat het kabinet gebruik zal maken van een artikel uit een bijzondere wet, de Wet bijzondere bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), waarmee de facto, zonder de noodtoestand in het land te hoeven uitroepen, de avondklok kan worden ingesteld (de zogeheten separate instelling). Daartoe moet eerst wel een zogenaamd Koninklijk Besluit worden getroffen. Wat vervolgens moet worden gecommuniceerd met de Staten-Generaal, zodat hierover desgewenst van gedachten kan worden gewisseld met de regering, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Anders gezegd, het kabinet is uiteindelijk niet gehouden om in deze goedkeuring te vragen aan het parlement!

Gelet ook op het volstrekt buitenproportionele karakter van de avondklok, is het onbegrijpelijk dat de invloed van het parlement zo staatsrechtelijk steels kan worden omzeild en de overheid -voor de zoveelste keer- grondwettelijke vrijheden van de burger willekeurig met voeten kan treden. 

Oneindige looptijd avondklok

Viruswaarheid is er verder bepaald niet gerust op, dat de looptijd van de maatregel beperkt zal blijven. Want met het (vermeend) opduiken van steeds weer nieuwe, nog weer besmettelijker virusmutaties, heeft het kabinet immers een argument zonder weerga in handen om, zoals voorgaand al ’gepresteerd’, tot een voortgezette lockdown, inclusief avondklok, te besluiten.

Viruswaarheid bewaakt democratie

Staatsrechtelijk is tenslotte nog de vraag op te werpen of het kabinet, gezien haar demissionaire status, al met al wel de ruimte en bevoegdheid heeft om een zo ingrijpende en verstrekkende maatregel op te leggen aan de bevolking. Ook in dat opzicht zal Viruswaarheid de vinger aan de pols houden om te bewerkstelligen dat de essentiële spelregels van de democratische rechtsstaat in acht worden genomen!

Meld je aan voor de nieuwsbrief