Kinderexperiment

Informatie voor artsen

Op 29 juni 2021 kwam de Gezondheidsraad met een positief advies om ook jongeren van 12 t/m 17 te injecteren tegen het SARS-CoV2 virus. Dit advies vormde de aanleiding om u per brief op de hoogte te brengen van de juridische implicaties hiervan voor u als arts. U kunt immers als eindverantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit deze medische handeling, hetzij uitgevoerd door u zelf, hetzij onder uw supervisie.

Tijdens de mondelinge behandeling op 24 februari 2021 van het kort geding van Viruswaarheid tegen de Staat benadrukte de landsadvocaat dat de arts zelf altijd verantwoordelijk is.

Voor het verrichten van een medische behandeling geldt de eis dat dit gebeurt op basis van een weloverwogen beslissing én in samenspraak met de patiënt (Informed Consent). Een dergelijke beslissing is alleen mogelijk als zowel de arts als de patiënt goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen. Wij menen dat in het geval van de COVID-19 injecties de informatievoorziening aan artsen ernstig tekort schiet.

Daarom belichten wij hier onderstaande onderwerpen, in alfabetische volgorde:

 1. Aansprakelijkheid
 2. Meldingen bijwerkingen
 3. BPOC 2020 (BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie)
 4. Gentherapie vs vaccin
 5. Infection Fatility Rate (IFR) SARS-CoV
 6. Informed Consent
 7. Schade na vaccinatie
 8. Voorwaardelijke toelating tot de markt (Emergency Use Only)/ Alternatieve behandelingen
 9. Voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek

 

Aansprakelijkheid

Hierover hebben wij u in onze brief uitvoering geïnformeerd. Wij benadrukken nogmaals dat ondanks dat de overheid u wezenlijke informatie onthoudt, u dit niet ontslaat van uw verantwoordelijkheid.

U kunt te allen tijde aansprakelijk gesteld worden wanneer kinderen/jongeren nu of in de (nabije) toekomst schade ondervinden van deze injectie en u eindverantwoordelijke bent voor de toediening. Dit geldt overigens voor alle leeftijdsgroepen.

Wist u dat de WHO zich terughoudend opstelt om jeugdigen onder 18 jaar te vaccineren? Zij menen dat meer onderzoek is nodig, alvorens algemene aanbevelingen te doen.

In de folder die de overheid verstrekt aan haar bevolking worden de volgende bijwerkingen vermeld: hoofdpijn, spierpijn, moeheid, koorts, een pijnlijke arm.

Een vermelding van ernstige bijwerkingen zoals bloedstollingsproblemen, anafylactische shock, neurologische aandoeningen zoals  Guillain Barré Syndroom, myocarditis, pericarditis en zelfs overlijden ontbreekt.

De overheid stelt in de vorige versie van de informatiefolder dat de vaccinatie uitgebreid getest en als veilig beoordeeld is. Latere versies melden dit niet meer, maar verwijzen voor informatie over de verschillende vaccins naar www.coronavaccinatie.nl/bijsluiters.
Hoeveel mensen zullen deze tientallen pagina’s van specialistische informatie daadwerkelijk doorworstelen?

 

Meldingen

Er zijn enorme aantallen bijwerkingen en helaas ook doden door/na deze injectie gemeld. In de VS is het aantal doden door deze injecties gedurende de eerste vier maanden van 2021 al hoger dan van alle vaccins samen in de periode 1996-2013.
Verklaring van Senator Hall over het hoge aantal sterfgevallen door Covid-19 injecties (videowaarheid.nl)

De volgende centra houden de bijwerkingen bij:
Bijwerkingencentrum Lareb voor Nederland
EudraVigilance voor Europa
VAERS voor de VS

Op de website van Doctors for Covid Ethics vindt u een uptodate-overzicht van de bijwerkingen en het aantal doden door/na vaccinatie in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS.

In Nederland kunnen bijwerkingen van de COVID-19 injecties worden gemeld bij het Bijwerkingeninstituut Lareb. Slechts bij een klein percentage van de bevolking is bekend dat een dergelijk instituut bestaat. Er is dan ook sprake van een flinke onderrapportage. Geschat wordt, dat slechts 1% van bijwerkingen van medicijnen daadwerkelijk wordt gemeld. Het aantal doden en bijwerkingen is vermoedelijk vele malen hoger dan gemeld.

De folder van de overheid geeft geen informatie over het melden van bijwerkingen. In een medisch-wetenschappelijk onderzoek waaraan miljoenen mensen deelnemen mag minimaal verwacht worden dat  de overheid de volgende informatie duidelijk verstrekt:

 1. Waar bijwerkingen (ook vermoedelijke) kunnen worden gemeld
 2. Wie bijwerkingen kunnen melden
 3. Welke termijnen van bijwerkingen er zijn: kort-midden-lange termijn

 

BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020

De BPOC 2020 is een commissie opgezet door burgers en staat volledig los van de overheid, het bedrijfsleven en  de politiek.

De BPOC2020 is een initiatief van drs. Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit. De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het COVID-19-beleid en de maatregelen. Daarnaast onderzoekt de commissie of de overheid zich aan de wet houdt. Dit doet zij door het horen van getuigen. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren.

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en live gestreamd. Vervolgens wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De tussenrapporten en later het eindrapport worden aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

 

Gentherapie

Veel mensen weten niet dat de COVID-19 injecties eigenlijk onder gentherapie vallen en geen vaccins zijn in de klassieke zin. Dit geldt ook voor veel artsen.

De medische wereld werkt al langer met gentherapie. Voor immunisatie werd dit echter nooit veilig genoeg bevonden. Het roept vragen op dat ineens binnen een recordtijd deze techniek ingezet wordt met een tijdelijke goedkeuring (Emergency Use Only), zonder onderzoeksgegevens over ongewenste bijwerkingen op de korte, middellange en lange termijn.
Meer hierover vindt u onder Voorwaardelijke toelating/Alternatieve behandelingen

 

Infection Fatility Rate (IFR)

Professor John P.A. Ioannidis, ’s werelds meest gerenommeerde epidemioloog, publiceerde op 14 maart 2021  zijn meta-onderzoek op de website van de WHO waarin hij aantoont, dat de IFR van het SARS-Cov2 virus wereldwijd ca. 0,15% bedraagt. Dit is vergelijkbaar met een seizoensgriep. Evenals bij de griep lopen mensen met onderliggend lijden of immuungecompromitteerde problematiek een groter risico op een ernstig ziekteverloop of overlijden door COVID-19.

Het figuur hieronder toont de risico’s per leeftijdscategorie. Hieruit volgt dat kinderen en jongeren nagenoeg geen risico lopen om ernstig ziek te worden dan wel te overlijden. Zelfs voor gezonde mensen <70 jaar vormt COVID-19 geen gevaar.

De vraag is dan ook waarom groepen mensen die nagenoeg geen risico lopen om ernstig ziek te worden van COVID-19 geïnjecteerd moeten worden met een experimenteel serum dat zich nog in de klinische testfase 2/3 bevindt?

Informed Consent

‘Informed consent’ betekent in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling.

Onder behandeling worden alle medische verrichtingen verstaan die de arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg.

Als we de gang van zaken rondom de COVID-19 injecties bekijken, is hiervan niets terug te vinden. Indien aan de voorwaarde van Informed Consent niet voldaan is, zal bij schade of overlijden door de COVID-19 injecties de arts die de behandeling heeft uitgevoerd dan wel onder wiens supervisie de behandeling heeft plaatsgevonden, persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

 

Vaccinatieschade

Beelden zeggen meer dan woorden. Daarom plaatsen we hier (gecensureerd) beeldmateriaal van getuigenissen van mensen die schade hebben opgelopen door het vaccin dan wel iemand verloren hebben door/na de injectie.
Zo ziet Vaccinatie-schade eruit. Het persoonlijke drama van Lisette Verhoeven… — blckbx.
Dr. Scott Jensen over bijwerkingen 28 juni 2021 (videowaarheid.nl)
Vaccinschade 17-jarige Everest (videowaarheid.nl)
Vaccinschade 12-jarige Maddie (videowaarheid.nl)

 

Voorwaardelijke toelating /Alternatieve behandelingen

De ontwikkeling van vaccins doorloopt normaal gesproken volgens een bepaald protocol een aantal fasen, waarbij elke fase wordt geëvalueerd voordat aan de volgende fase wordt begonnen.

Deze fasen zijn:

 1. Preklinische fase, hiertoe behoren ook dierexperimenten
 2. Klinische fasen:
  Fase 1: Toepassing bij een gezonde vrijwilliger
  Fase 2: Onderzoek met klein aantal streng geselecteerde groep
  Fase 3: Dubbel blind gerandomiseerd onderzoek
  Fase 4: Toepassing in grote populaties, gedurende langere tijdsperioden

Wanneer geen goede behandelingen voor een ziekte bestaan, kan er via het zogenaamde fasttracksysteem medicatie/een vaccin worden ontwikkeld. Hierbij worden de verschillende testfasen getelescopeerd. Dit is de situatie bij de ontwikkeling van de “vaccins” voor COVID-19.  De dierproeven in de preklinische fase zijn overgeslagen.

Alle “vaccins” bevinden zich in de klinische onderzoeksfase 2/3. Daarom zijn deze “vaccins” door de EMA slechts voorwaardelijk goedgekeurd.

Dit betekent evenwel, dat iedereen die zich laat injecteren deelneemt aan een medisch experiment, maar dit niet weet en ook niet op de hoogte is van de mogelijke risico’s.De figuur hiernaast geeft de einddata van deze testfasen. Na deze data volgt evaluatie van de gegevens. Eerst in dat stadium kunnen effectiviteit en veiligheid worden beoordeeld.

Opmerkelijk is dat tegen COVID-19 effectieve behandelingen met medicatie beschikbaar zijn. De overheid bant actief het gebruik daarvan. Dit is begrijpelijk omdat een noodtoelating van de “vaccins” vervalt als behandeling mogelijk is. De volgende middelen zijn bewezen effectief:

 • Ivermectine in combinatie met doxycyline en zink
 • Hydroxychloroquine in combinatie met azitromycine en zink
 • Budesonide
 • Een goed overzicht van werkzame medicatie treft u hier aan.

Ivermectine en hydroxychloroquine hebben zich ook als profylaxe bewezen.

Meerdere studies tonen daarnaast ook een relatie aan tussen een gebrek aan vitamine D en COVID-19. Een gezonde leefstijl heeft uiteraard ook een positieve invloed op een goed werkend immuunsysteem.

Op www.zelfzorgcovid19.nl treft u o.a. uitgebreide informatie aan over welke maatregelen uw patiënten zelf kunnen nemen om zich optimaal te beschermen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Duizenden artsen en wetenschappers hebben zich wereldwijd verenigd. Zij werken met man en macht om wetenschappelijk aan te tonen dat er al een hoge mate van immuniteit onder de bevolking aanwezig is voor SARS-CoV2 en al zijn mutanten. Zonder vaccins. Meerdere onderzoeken bevestigen dit, waaronder een Deens onderzoek. Hierover volgt zo snel mogelijk nadere informatie.

Uitvoerige informatie hierover en meer kunt u vinden op de website van Doctors for COVID Ethics.

Laat hier uw reactie achter

Meld je aan voor de nieuwsbrief